Allmenne vilkår

Generelle vilkår – Social Media Recruiting

1. Avtale og omfang

1.1 Denne avtalen («Avtalen«) gjelder for levering av tjenester fra Jobtip AB, 559033-2648, («Jobtip«) til kunden («Kunde»). Tjenestene som omfattes av avtalen («Tjenester«) er oppgitt i Jobtips ordrebekreftelse («Ordrebekreftelse«). Avtalen gjelder også for tilleggstjenester, med mindre annet er angitt.

1.2 Ved å bruke Jobtips tjenester, bekrefter kunden at avtalen gjelder, selv om kunden ikke skriftlig har signert avtalen. Avtalen gjelder før, og erstatter samtlige, tidligere muntlige eller skriftlige forhandlinger og avtaler. Hvis det foreligger avvikende vilkår, muntlig eller ved handling, gjelder avtalen før disse, med unntak av avvik som er eksplisitt godkjent i ordrebekreftelsen av Jobtip.

2. Tjenestene

2.1. Avtalen gir bare kunden rett til å bruke tjenestene i samsvar med denne avtalen.

2.2. Jobtip utvikler tjenestene fortløpende og forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer i tjenesten/tjenestene som Jobtip tilbyr i løpet av den nåværende kontraktsperioden.

3. Personopplysninger

3.1 Kunden er klar over og aksepterer at personopplysninger knyttet til kunden, brukerne og personopplysningene som brukerne oppgir i tjenesten, behandles og lagres på Jobtip i henhold til en egen databehandleravtale.

3.2 Kunden er ansvarlig for personopplysninger i EUs personvernforordning (GDPR) og Jobtip fungerer som databehandler og utføre visse tjenester, inkludert databehandling, i henhold til instruksjoner fra og på vegne av kunden.

4. Rettigheter

4.1 Tjenester og eventuelle immaterielle rettigheter, som opphavsrett, varemerker, patenter eller patenterbare oppfinnelser, databaserettigheter og andre rettigheter, inkludert forretningshemmeligheter(«immaterielle rettigheter«), i eller til tjenestene, er Jobtips eiendom. Denne avtalen innebærer ikke overføring av noen immateriell rettigheter i det hele tatt.

4.2 Gjennom denne avtalen mottar kunden kun retten til å bruke tjenestene i samsvar med avtalen. Kunden mottar ikke andre rettigheter til Jobtips eller Jobtips lisensgiveres immaterielle rettigheter.

4.3 Jobtip gir kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke tjenesten i kontraktsperioden i henhold til disse generelle vilkårene.

4.4 Kunden beholder rettigheter til materialet som kunden laster opp eller på annen måte overfører til tjenesten, og Jobtip bruker bare materialet på den måten som er nødvendig for å oppfylle leveransen av tjenesten.

4.5 Kunden er klar over og godtar at Jobtip kan bruke kundens varemerke for tekst og bilde i tjenesten.

4.6 i de tilfellene Jobtip anvender kjøpende parts sosiale medier-kontoer anvendes administratortilgangen kun til den bruk som kreves for å oppfylle tjenesteleveransen.

 

5. Ansvarsbegrensning

5.1 Jobtips mål er å alltid levere informasjon av høy kvalitet. På grunn av tjenestens art leveres tjenestene uten garanti på ansettelse eller spesifikt antall søknader, enten uttrykt eller underforstått.

5.2 Ingen av partene reagerer på den andre for tap av gevinst eller fortjeneste, annet indirekte tap eller følgeskader, tap av forretninger eller goodwill. Ingen part har noe ansvar for den andre part, for tap av forventet besparelse, økning i usikre fordringer eller mislykkede forsøk på å redusere usikre fordringer. Kunden forplikter seg imidlertid til å frita Jobtip og Jobtips datterselskaper, uten noen begrensning for ansvar for tap, kostnad, skade, krav eller krav fra tredjeparter, eller pålagt eller berørt av Jobtip eller Jobtips datterselskap, som skyldes at kunden har brukt tjenestene eller behandlet personopplysninger som er mottatt via tjenestene, i strid med avtalen eller gjeldende lov.

5.3. Hvis det er grunnlag for at Jobtip skal betale erstatning til kunden, skal Jobtips ansvar for erstatning begrenses til den tilsvarende verdien av det kunden betalte til Jobtip for tjenestene i løpet av de tolv foregående månedene før erstatningsansvaret oppstod.

5.4. Partene er unntatt fra straffen for manglende oppfyllelse av forpliktelsen i henhold til avtalen, dersom feilen er basert på omstendighetene som er angitt nedenfor («Frigjørende omstendighet«) og forholdet forhindrer, hindrer eller forsinker ytelsen derav. Som frigivende omstendighet skal vurderes, blant annet, myndigheters beslutninger eller unnlatelser, ny eller endret lovgivning, konflikt på arbeidsmarkedet, blokkering, krig eller krigsfare, brann, flom, mangel på transportmiddel, varer eller energi eller storulykke, og feil eller forsinkelse av levering fra underentreprenør forårsaket av hendelser utenfor partenes kontroll.

5.5 Jobtip er ikke ansvarlig for direkte skade eller indirekte skader (som tap av produksjon, tap av fortjeneste eller annet tap) på grunn av mangel på tilgjengelighet, funksjon eller feil i innholdet i tjenesten.

6. Konfidensialitet

6.1. Partene forplikter seg til ikke å avsløre fortrolige opplysninger om motparten angående transaksjoner, virksomheter, kunder, klienter eller leverandører, bortsett fra når det er tillatt i henhold til punkt 6.2.

6.2. Partene har lov til å avsløre konfidensiell informasjon: til sine ansatte, representanter og rådgivere som trenger informasjonen for å kunne utføre partens forpliktelse i henhold til avtalen. Parten skal sørge for at mottakerne av informasjonen overholder forpliktelsene i avtalen.

6.3. Parten skal bare bruke motpartens konfidensielle opplysninger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen.

7. Betaling

7.1. Avtalt avgift skal betales ved bestilling mot faktura med betalingsbetingelser på tretti (30) dager fra fakturadato, med mindre annet er spesifikt avtalt. Alle priser er eksklusive moms.

7.2. Ved forsinket betaling belastes den årlige forsinkelsesrenten på fakturabeløpet med gjeldende referanserente, pluss åtte (8) prosent fra forfallsdagen. Ved betalingspåminnelse påløper purregebyr.

7.3. Ved manglende betaling ti (10) dager etter at betalingspåminnelsen er sendt, har Jobtip rett til å sende fakturaen til inkasso og stenge for de tjenester som omfattes av avtalen. Ved slikt opphør av tjenestene skal kunden ikke frigjøres fra betalingsansvaret, i samsvar med avtalen.

7.4. Volumer spesifisert i avtalen refererer til eiendeler i den angitte perioden. Eventuelt gjenværende volum ved periodens slutt er ikke inkludert i neste periode, og gir ikke kunden rett til tilbakebetaling eller annen reduksjon av prisen.

8. Kontraktstid og oppsigelse

8.1. Avtalen er gyldig i henhold til start- og sluttidspunktene som er angitt i ordrebekreftelsen. Avtalen opphører på den angitte sluttdatoen uten forutgående varsel.

8.2. Hvis kunden ikke overholder vilkårene i avtalen, suspenderer betalingene, inngår forhandlinger med kreditoren om akkorden eller på annen måte kan antas å være blitt insolvent, opphører å eksistere eller på noen måte misbruker tjenestene, har Jobtip rett til å umiddelbart si opp kundens tilgang til tjenestene og oppheve avtalen uten varsel, uten at kunden har rett til å gjenvinne noen del av avgiften betalt for gjenværende kontraktsperiode.

9. Tidlig oppsigelse

9.1 Partene har rett til å si opp tjenesten for umiddelbart opphør dersom den andre parten er skyldig i vesentlige brudd på disse generelle vilkårene eller det som ellers er avtalt. Gebyrer betalt av kunden vil ikke bli refundert ved oppsigelse fra Jobtips side med støtte i denne klausulen.

9.2 I de tilfellene Jobtip anvender kjøpende parts sosiale medier-kontoer for å levere tjenesten har kunden rett til å tilbakekalle administratortilgangen i løpet av kontraktsperioden om beslutningen blir varlset skriftlig. Avtalen i øvrig påvirkes ikke av tilbakekallelsen av selve administratortilgangen.

10. Overføring av avtalen

10.1 Kunden har kun rett til å overføre avtalen til en annen dersom dette er avtalt skriftlig mellom kunden og Jobtip, med mindre annet er angitt nedenfor.

10.2 Jobtip har rett til å overføre avtalen til selskaper i konsernet eller gruppen av selskaper som Jobtip tilhører eller vil komme til å tilhøre.

11. Support

11.1 Støtte for tjenesten leveres i kontortid, 8 – 17 på hverdager.

12. Tilgjengelighet og endringer

12.1. Tjenesten er normalt tilgjengelig 24 timer i døgnet, hver dag i uken. Jobtip kan imidlertid ikke garantere at tjenesten er fri for feil eller avbrudd i løpet av denne tiden, og har alltid rett til å rette ut en mangel i tjenesten før det foreligger kontraktbrudd. Jobtip har rett til å gjøre endringer i driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner, systemer, åpningstider etc., og har alltid rett til å stenge tjenesten for f.eks. vedlikehold.

12.2. Jobtip har rett til å endre avtalen fra tid til annen hvis dette må gjøres på grunn av ny eller endret lovgivning eller på grunn av myndighetens tiltak eller manglende overholdelse, ved å meddele kunden om at slike endringer trer i kraft, men ikke tidligere enn 30 dager etter slikt varsel.

12.3 Merknader i henhold til denne avtalen, samt generell informasjon og nyhetsbrev sendes til kunden via e-post.

13. Tvister

13.1. Partenes rettigheter og forpliktelser i fortolkningen og anvendelsen av avtalen, skal bestemmes i henhold til svensk lov, og tvister skal prøves i en offentlig domstol ved Gøteborgs distriktsdomstol som eksklusivt forum i første instans.

13.2. Hvis det eksisterer ulike språkversjoner av vilkårene, vil den svenske versjonen ha forrang over oversettelser.

14. Ikrafttredelse

14.1. Disse generelle vilkårene gjelder fra og med 1. januar 2019 og erstatter alle tidligere bruksvilkår for tjenesten.

Skapa attraktiva rekryteringsannonser